• 021.65581330 - 02165580077

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

استخدام

متقاضیان به جهت استخدام ملزم به تکمیل مدارک و مستندات مندرج در فرم زیر بوده که پس از بررسی توسط مدیریت و تایید مدیریت و تماس با شما و صحبت های نهایی در نهایت قادر به همکاری با این مجموعه خواهید بود.

فرم استخدام در شرکت بسپار گستر حدادی