• 021.65581330 - 02165580077

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

نگاهی تازه به لوله های پلیکا در ساختمان سازی

بسپارگستر حدادی- لوله پلیکا

دی اکسـین هـا محصـوالت جانبـی ناخواسـته از فرآیندهـای صنعتـی کـه دارای کلـر بـوده و یـا در

نگاهی تازه به لوله های پلیکا در ساختمان سازی

 

دی اکسـین هـا محصـوالت جانبـی ناخواسـته از فرآیندهـای صنعتـی کـه دارای کلـر بـوده و یـا در فرآیندهایـی کـه شـامل سـوختن کلـر مـی شـود، بـه وجـود مـی آینـد.دی اکسـین هـا مـی تواننـد در طـول فراینـد تولید pvc تشـکیل شـوند زیـرا EDC میتوانـد بـه VCM تبدیـل شـود. در سـال ۱۹۹۳ Greenpeace تخمیــن زد کــه انتشــار دی اکســین از تولیــد VCM 5-10 گــرم در هــر ۱۰۰ هـزار تـن اسـت. بـا ایـن حـال، صنایـع وینیـل اروپـا مقادیـر خیلـی کمتـری را تخمیــن زده اســت .

 

داده هــای مربــوط بــه آژانــس حفاظــت محیــط زیســت ایالـت متحـده در سـال ۲۰۱۳(EPA )انتشـار دی اکسـین در هـوا را ۶۲/۰ گـرم در ۱۰۰ هـزار تـن تخمیـن مـی زنـد. ایـن اعـداد بـا فهرسـت انتشـار مـواد سـمی EPA از محصــوالت PVC ســازگار اســت کــه همچنیــن کاهــش ۷۹ %از ســطح دی اکســین در هــوا و آب از ســال ۲۰۰۰ تــا ۲۰۱۲ از ابتــدا تــا انتهــای تولیــد رزیــن را نشــان مــی دهــد.

 

موسســه وینیــل اشــاره مــی کنــد کــه تولیــد PVC بـه طـور قابـل توجهـی در ایـن زمـان افزایـش یافتـه اسـت و پیشـنهاد مـی کنـد کـه تولیـد PVC نمـی توانـد بـه تنهایـی بـه عنـوان یـک منبـع انتشـار دی اکسـین باشـد. از سـوی دیگـر انتشـار دی اکسـین از منابـع دیگـر بـه محیـط زیسـت از قبیـل انتشـارهای تصادفـی ، آتـش سـوزی در محـل هـای دفـن زبالـه و ضایعـات خطرنـاک فرسـتاده شـده بـه محـل سـوزاندن زبالـه هـا در نظـر گرفته
نمـی شـود. بنابرایـن میـزان انتشـار کلـی بـه احتمـال زیـاد باالتـر خواهـد بـود.

 

راه هـای مختلفـی بـرای تخمیـن ایـن انتشـارات در هسـته بحـث قـرار دارد در مـورد اینکـه آیـا صنعـت PVC از لحـاظ انتشـار دسـت کـم گرفتـه شـده انـد و یـا از دیـدگاه صنعـت، میـزان دیوکسـین انتشـار یافتـه از مـواد غیـر وینیـل دقیـق اسـت یـا خیـر. هـرگاه منتقـدان دربـاره دیوکسـین صحبـت کـرده انـد همیشـه انگشـت اشـاره بـه سـمت PVC داشـته انـد و منابـع دیگـر انتشـار را نادیـده گرفتـه انـد.

 

براسـاس پیـش نویـس EPA 2013 سـه منبـع اصلـی و بـزرگ از دی اکسـین آتــش ســوزی جنــگل هــا، آتــش ســوزی در حیــات خلــوت هــا و ســوزاندن زبالـه هـای پزشـکی اسـت. تولیـدات PVC جـز ۵ منبـع اول و اصلـی نیسـت کـه ایـن مـی توانـد خبـر خوبـی بـرای وینیـل باشـد. بنابرایـن تولیـدات PVC در بــاالی ایــن لیســت نیســت. در حقیقــت، محققــان طبــق مطالعــات متعــددی کـه انجـام داده انـد، بـه ایـن نکتـه پـی بردنـد کـه پتانسـیل تشـکیل دیوکسـین بـرای پـی وی سـی و چـوب مشـابه اسـت.

 

از لحـاظ سـمیت و قابلیـت اشـتعال، کلریــد هیــدروژن آزاد شــده توســط PVC بــه میــزان قابــل توجهــی کمتــر از آکرولئیـن و سـیانید هیـدروژن تولیـدی از چـوب، نایلـون، چـرم و پشـم اسـت.

 

همچنیـن ظرفیـت بـاالی کلـر در PVC سـبب کاهـش اشـتعال و تولیـد گرمـای زیـاد، مـی شـود.در نتیجـه مـواد حـاوی PVC ،دارای ویژگـی بسـیار ارزشـمند خــود خامــوش شــوندگی در صــورت آتــش ســوزی، هســتند. عــاوه بــر ایــن هنگامــی کــه زبالــه هــای PVC بــه درســتی ســوزانده شــوند، مشــکلی ایجــاد نمـی کننـد. تشـکیل دیوکسـین زمانـی رخ مـی دهـد کـه در زبالـه هـای دفـن شـده، آتـش سـوزی ایجـاد شـود و یـا آتـش سـوزی در واحدهـای متروکـه یـا خـارج از دسـترس اتفـاق بیفتـد.

 

بسپارگستر حدادی- لوله پلیکا

 

نمـودار موسسـه وینیـل کـه انتشـار دی اکسـین از تولیـد وینیـل کلرایـد را نشـان مـی دهـد . ایـن نمـودار براسـاس داده هـای فهرسـت انتشـار مـواد سـمی EPA اسـت کـه توسـط تولیـد کننـدگان گـزارش شـده اسـت و شـامل تمـام تولیـدات وینیـل یـا انتشـارهای تصادفـی نمـی شـود.
کاهـش انتشـار وینیـل کلرایـد بـا وجـود افزایـش تولیـد PVC در گـراف بـاال نشـان داده شـده اسـت. انتشـار کلـی VCM از سـال ۱۹۸۷ حـدود ۷۵ %کاهـش یافتـه و تولیـد رزیـن PVC 76 %افزایـش یافتـه اسـت.

 

بسپارگستر حدادی- لوله پلیکا

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
  • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • 0
  • 325

نظرات کاربران